Section

  • Työkykypassin tavoitteiden mukaiset suoritukset kerätään viidestä eri osa-alueesta, opintoihin kuuluvista pakollisista (osa-alueet 1 ja 3), valinnaisista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (2 ja 5) ja harrastus- ja vapaa-ajan toiminnasta (4). 
  • Kuvaus alla, kohdassa TYKY-passin sisältö ja suorittaminen
  • Ammattiosaajan työkykypassi-esite (pdf) ja rakennetaulukko (pdf)
      

  Taustaa

  • Ammattiosaajan työkykypassi (TYKY) on kehitetty Opetusministeriön, Opetushallituksen ja Saku ry:n aloitteesta tulevaisuuden ammattilaisten ammattiosaamisen vahvistamiseksi ja työkyvyn turvaamiseksi.
  • Työkykypassin kehitystyö alkoi 2006 ja vuodesta 2008 lähtien passia on voinut suorittaa ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomea.
  • Salpauksessa työkykypassin voi suorittaa sekä nuorten että aikuisten ammatillisessa peruskoulutuksessa.

   

 • Open allClose all

 • Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.

 • View only 'Topic 1'

  TYKY-passin sisältö ja suorittaminen

  Työkykypassin avulla

  • tuetaan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä vastataan oman alan työkykyhaasteisiin esim. työergonomian ja -turvallisuuden osalta.
  • motivoidaan ja ohjataan omaehtoiseen toiminta-ja työkyvyn ylläpitoon sekä terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen mm. terveyttä edistävän liikunnan avulla.
  • tuetaan osallisuutta ryhmän aktiivisena jäsenenä ja itsenäisenä toimijana.
  • pyritään luomaan Salpaukseen terveyttä ja hyvinvointia edistävä ilmapiiri.

  Työkykypassin suorittaminen

  Alla taulukossa tarkemmin TYKY-passin viiden osa-alueen tavoitteet, tutkinnon osat, sekä suoritus-, seuranta- ja arviointitavat. Klikkaa taulukkokuva isommaksi tai avaa taulukko pdf-tiedostona

  Alla esitteessä tiivistetty kuvaus TYKY-passista. Klikkaa esitekuva isommaksi tai avaa esite pdf-tiedostona.

  • View only 'Topic 2'

   1 Työkykyä edistävä liikunta (40 h)

   Osa-alue

   1 Työkykyä edistävä liikunta (40 h)

   Tavoite

   • Opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen toiminta- ja työkyvylle, tunnistaa oman alansa fyysisiä kuormitustekijöitä sekä liikkuu toiminta- ja työkykyään ylläpitäen tai edistäen.
   • Opiskelija tutustuu terveyttä, psyykkistä vireystilaa ja jaksamista edistävään liikuntaan.

   Tutkinnon osan
   osa-alue

   • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (TYT).

   Suoritustavat

   • Työkykyä edistävää, ammattialakohtaista liikuntaa, jonka suunnitteluun opiskelijat voivat osallistua.

   Seuranta ja arviointi

   • Liikunnanopettaja(t).
   • Kokonaisuudesta ei anneta numeroarvosanaa (s-merkintä).

   • View only 'Topic 3'

    2 Terveysosaaminen (40 h)

     

    Osa-alue

    2 Terveysosaaminen (40 h)

    Tavoite

    • Opiskelija ymmärtää liikunnan, ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden ja terveyden väliset yhteydet ja ottaa ne huomioon toiminnassaan.
    • Opiskelija tunnistaa oman alansa ja tulevan ammattinsa keskeiset kuormitus- ja riskitekijät ja osaa kehittää kuormitustekijät huomioiden omaa työtään ja työtapojaan.

    Tutkinnon osan
    osa-alue

    • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (terveystiedon valinnainen, TYT).

    Suoritustavat

    • Terveysosaamisen syventäminen ja soveltaminen ammattialan keskeisiin terveyttä ja työkykyä kuormittaviin tekijöihin.

    Seuranta ja arviointi

    • Terveystiedon opettaja(t).
    • Kokonaisuudesta ei anneta numeroarvosanaa (s-merkintä).

    Klikkaa kuva isommaksi | Kuva: Leipätiedotus ry

    • View only 'Topic 4'

     3 Ammatin työkykyvalmiudet (40 h)

     Osa-alue

     3 Ammatin työkykyvalmiudet (40 h)

     Tavoite

     • Opiskelija tuntee ammattialansa keskeiset terveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät ja osaa ottaa ne työssään huomioon.
     • Lisäksi opiskelija ymmärtää työturvallisuuden ja työergonomian merkityksen osana toiminta- ja työkykyään sekä osaa omalla toiminnallaan ja valinnoillaan vaikuttaa myönteisesti myös muiden toiminta- ja työkykyyn.

     Tutkinnon osan
     osa-alue

     • Työelämätaidot -tutkinnon osan osa-alue, ammatilliset tutkinnon osat (esim. elinikäisen oppimisen avaintaidot ja/tai ensiapu- ja/tai tulityökurssi).

     Suoritustavat

     • Oman alan työturvallisuus-  ja työergonomiaosaamisen syventäminen ja soveltaminen.

     Seuranta ja arviointi

     • Työelämätaidot -tutkinnon osan osa-alueen opettaja(t), liikunnan ja terveystiedon opettaja(t).
     • Kokonaisuudesta ei anneta numeroarvosanaa (s-merkintä).

       

     • View only 'Topic 5'

      4 Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot (40 h)

      Tämä neljäs osa-alue suoritetaan muista poiketen vapaa-ajalla. Lisätietoa antavat Salpauksen liikunnanopettajat Päivi Varis, Janne Virkkunen, Arttu Okkonen ja Arto Pietilä. Sähköpostit etunimi.sukunimi(at)salpaus.fi

      Osa-alue

      4 Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot (40 h)

      Tavoite

      • Opiskelija on (omaehtoisessa) harrastustoiminnassa osallistujana ja osallistajana pitkäjänteinen, sopimuksista huolehtiva, aloitteellinen, kannustava ja yhteistyötaitoinen.
      • Opiskelija ymmärtää harrastusten arvon työkyvyn edistämisessä ja hyödyntää harrastuksia työssä jaksamisessa ja ammattiosaamisensa kehittämisessä. 

      Tutkinnon osan
      osa-alue

      • Vapaa-ajan harraste- ja/tai koulun opiskelijatoiminta.
      • Oma liikunta- ja/tai kulttuuritoiminta.
      • SAKU-toiminta-> esimerkiksi kilpailu- ja tutortoiminta, opiskelijoiden liikuntakerhot. 

      Suoritustavat


      • Vapaa-ajan liikunta ja muu harrastetoiminta, opiskelijaliikunta, tutorkoulutus ja -toiminta, teemapäivien suunnittelu ja toteutus, kulttuurin tai liikunnan ohjaus-, tuomari- tai valmennustoiminta.

      Seuranta ja arviointi

      • Koulun yhteyshenkilö (liikunnanopettaja).
      • Opiskelijan oppilaitoksen ulkopuolella hankkima osaaminen arvioidaan ja tunnustetaan osaksi ammattiosaajan työkykypassia.
      • Kokonaisuudesta ei anneta numeroarvosanaa (s-merkintä).

     • View only 'Topic 6'

      5 Työkykyvalmiuksien vahvistaminen (40 h)

      Osa-alue

      5 Työkykyvalmiuksien vahvistaminen (40 h)

      Tavoite

      • Opiskelija vahvistaa ja syventää edellä mainittujen osa-alueiden osaamista.
      • Opiskelija hankkii lisää tietoa tai taitoa työkyvystä, osallistuu toimintaan, joka tähtää työkyvyn konkreettiseen parantamiseen ja siirtää oppimaansa käytäntöön.

      Opetus ja ohjaus

      • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (liikunnan tai terveystiedon valinnainen, TYT).

      Suoritustavat

      • Portfolio, näyttö tai muiden opiskelijoiden ohjaus.
      • Opiskelija seuraa, kirjaa ja arvioi työkykyynsä vaikuttavaa toimintaa.
      • Opiskelija osaa hyödyntää kunto- ja terveysliikuntaa ja osaa liikkua terveyttä edistävästi.

      Seuranta ja arviointi

      • Liikunnan- ja terveystiedon opettaja(t).
      • Kokonaisuudesta ei anneta numeroarvosanaa (s-merkintä).